Ár nDraíocht Féin: A Druid Fellowship - Základní představení

Logo ADF

Ár nDraíocht Féin [a:rn riːəxt fe:n] znamená v překladu z moderní Irštiny "naše vlastní druidství". Jedná se o mezinárodní pohanskou organizaci se sídlem ve Spojených státech. Většina jejich členů pochází z anglicky mluvících zemí, prakticky veškeré materiály jsou zatím dostupné pouze v anglickém jazyce. V pohanství se řadí do proudu liberálního rekonstrukcionismu. Jedná se o nediskriminující otevřený směr, který přijímá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví, rasu či původ i osobní sympatie. Organizace má pevný řád, členům zdarma poskytuje strukturovaný a na stupně rozdělený výcvik, který je v současné době možné absolvovat pouze v anglickém jazyce.

Členství v ADF podléha registraci a je (symbolicky) zpoplatněno. Za roční poplatek jsou členům sk dispozici interní sekce internetových stránek (fóra, mailing list a další) a při první registraci je jim též zaslán základní manuál popisující fungování organizace a knížka, podrobně rozebírající požadavky na udělení statusu "Dedicant", což se dá volně přeložit jako "Oddaný" nebo "(Pro věc) nadšený". Praticky tím potvrzuje dokončení prvního stupně výcviku, který obyvkle trvá rok a má jasně dané, veřejné a zcela transparentní požadavky. Mezi ně patří provést osm rituálů, z toho většina musí konceptuálně odpovídat struktuře ADF (popsat je a zhodnotit), napsat celkem několik desítek krátkých úvah a esejů na daná témata a také recenzí na povinnou literaturu, kontinuální vedení meditačního deníku a záznamů prováděných cviků. Po skončení tohoto základního, vstupního tréninku se členům otevírá možnost účastnit se dalších seminářů a školení, stát se členy gild, specializovaných na různé pohanské, duchovní i poměrně praktické obory a témata a dále se rozvíjet. Dokončení úvodního tréninku je vlastně potvrzením aktivního členství oproti formálnímu a otevírá cestu pro další aktivity v organizaci, například i možnost získání kněžského statutu.

Celkový koncept osobního růstu v rámci ADF je rozdělen na tři triády. První a základní triádou je ctnost, zbožnost a studium. Druid je vedený k tomu, aby rozvíjel devět ctností (moudrost, úcta, zření, odvaha, čest, vytrvalost, pohostinnost, umírněnost a plodnost. Každá ctnost je nadále rozebrána a sám adept musí rozepsat, co pro něj jednotlivé ctnosti znamenají, jak je chápe a jak si je uvědomuje v každodenním životě. Zbožností je myšlena obecně úcta k bohům, aktivní pohanský život (prkatikování rituálů s adekvátní přípravou, obětiny a budování vztahu k božstvům), nikoliv následování specifické doktríny. Studijní část spočívá v adekvátním nastudování materiálů ADF a přečtení nejméně jedné knihy z každé z oblastí: úvodní (indoevropská kultura a historie), mýty, báje, legendy či historické informace o konkrétních pohanských indoevropských kulturách dle vlastní volby (keltská, helénská, severská, římská, slovanská či védská).

Členové ADF jsou organizováni do pracovně-rituálních skupin, tzv. groves, tj. doslovně hájů. (Tento pojem se také všeobecně používá pro druidské skupiny.) Existují možné tři stupně existence těchto skupin. Protogrove (Proto-háj) může založit pouhý jen jeden člen, aby mohl povýšit na Provisionally Chartered Grove, musí získat další 2, kteří budou fungovat jako pokladník a sekretář, a to nejpozději do 2 let, a musí prokazovat, že vyvíjí aktivní úsilí o získání členů... Organizátor zároveň musí dokončit úvodní výcvik, tím se stane Senior Druidem. Pro povýšení na třetí stupeň, Fully Chartered Grove, kterých je zatím opravdu málo, je třeba, aby skupina měla 9 členů po dobu nejméně 2 let a jednoho kněze, tj. člen s ukonečným úvodním výcvikem, který splnil další specifické požadavky.

Struktura ADF rituálů se značně liší od čarodějnického konceptu, který je v ČR běžný. Nesetkáte se zde s kruhem a kruhově pojatým očištěním a vymezením rituálního prostoru, čtyřmi čtvrtěmi, invokací živlů a bohů v úvodu rituálu ani dalšími prvky, na které jste možná zvyklí. Rituálním prostorem se stává celé okolí, kde se rituální místo provádí, díky otevření bran a propojení s dalšími světy, základem „chrámu“ je studna, symbolizující zemi podsvětí (dolní svět), oheň, který symbolizuje nebe (horní svět) a posvátný strom světa, který je propojuje. Rituál začíná požehnáním a ztotožněním předmětů, které mají tyto tři prvky znázorňovat, se samotnými archetypy. Následně se otevírají brány a zve se trojice Spřízněných (Kindred), což jsou předkové, přírodní duchové a bohové. Vrcholem rituálu bývá sezónní obětování Spřízněným a zejména při rituálu vzývaným konkrétním entitám, a, jsou-li obětiny přijaty, pak přijetí požehnání, které je závěrečným vyladěním se na energii daného svátku. Co je zajímavé, narozdíl od většiny moderních pohanských proudů nejsou obětiny jen symbolickou úlitbou. Oběť se bere jako projev úcty Spřízněným a ochoty něco do rituálu opravdu přinést. Obětuje se chleba, koláče a jiné potraviny, rozličný alhokol (pivo, víno, whisky, medovina) a jiné nápoje, vlastnoručně vytvořené výrobky (např. sezónní ozdoby) a další předměty. Celkový rozsah obětin by měl mírně přesáhnout symbolickou mez, tj. příprava by adepta měla skutečně stát nějaký čas, úsilí a případně peníze. Pro zajímavost, obětovat jakékoliv živé tvory je vzhledem ke kontextu současné společnosti, kdy maso nakupujeme v obchodě a zabíjet si vlastní potravu již není běžnou součástí života, zakázané.

Sečteno a podtrženo: Ár nDraíocht Féin je dobře strukturovanou, převážně, ale nikoliv stritkně rekonstrukcionalistickou cestou široce pojatého druidství. Je to zajímavý směr s nemalým potenciálem, který rozhodně má co nabídnout, ale není vhodný pro každého. Spiritualitu bere velice vážně a na její praktickou složku i prožívání klade nemalé nároky. V současné době tato cesta vyžaduje dobrou znalost anglického jazyka, určité množství volného času, vůle a odhodlání a také možnost a ochota investovat jisté finanční náklady na členství, knihy, přípravu oltáře a provádění rituálů.

Toto je pouze obecný, souhrnný, maximálně stručný výtah informací o ADF napsaný ve fázi, kdy ještě nemám dokončený úvodní trénink a mám tedy s fungováním organizace relativně omezenou zkušenost.

Za komentáře a podklady k opravě děkuji Noiře. Naposledy upraveno 2.12.2007

Eurik